දිගු කලක් තිස්සේ ඉලෙක්ට්රොනික
කම්පැණි ලිමිටඩ්,

නිෂ්පාදන

විදුලිබල ට්රාන්ස්ෆෝමර් සඳහා ස්ඵටික ෙනොකළ හැකි මධ්යය

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!