දිගු කලක් තිස්සේ ඉලෙක්ට්රොනික
කම්පැණි ලිමිටඩ්,

අපේ කණ්ඩායම

අපේ කණ්ඩායම

අපේ කණ්ඩායම

图片 1
w
d

අපි දක්ෂ කම්කරුවන් 50 කට වඩා වැඩි වීම සහ විශේෂිත තාක්ෂණික ශිල්පීන් 15 ක් සමඟ ශක්තිමත් කණ්ඩායමක් තියෙනවා.

අප ද හොබෙයි පළාතේ අලෙවි කණ්ඩායම ඇත.නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!